Tuesday, September 27, 2011

_容我最后一次为你心痛_


曾经那份记忆就像枫叶被遗忘在了秋天一样

留于心底


       你说过 其实我没那么差

        我会把那些以后做的不够好的 弥补在以后

           但那个人不是你


  你说祝我幸福

        也祝你幸福